Lista aktualności Lista aktualności

Oferta łowiecka

Współcześnie łowiectwo oznacza zaplanowane działania, których celem jest racjonalne gospodarowanie zwierzyną żyjącą w lasach. Regulowanie ilości zwierzyny jest tylko jednym ze sposobów ochrony przyrody. Myśliwi i leśnicy podejmują cały szereg działań, które mają ograniczyć szkody powodowane przez zwierzynę: jelenie, sarny, łosie, dziki. Przykładowo: podczas srogich zim dokarmiają zwierzęta oraz minimalizują szkody w uprawach leśnych i na polach rolników

 

Oferta łowiecka Nadleśnictwa Sulechów

 

Nadleśnictwo zarządza obwodem łowieckim nr 125 o powierzchni ogólnej 3 732 ha, w tym leśna 2 537 ha. Obwód łowiecki został wyłączony z dzierżawy w dniu 19 grudnia 1994 r. – Decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Na terenie Ośrodka Zwierzyny występują następujące gatunki zwierząt łownych

stan na 10.03.2019 r.:

  1. Jelenie razem – 47 szt.
  2. Daniele razem – 27 szt.
  3. Sarny razem – 49 szt.
  4. Dziki – 9 szt.
  5. Zające – 23 szt.
  6. Bażanty – 8 szt.

W ramach poprawy warunków bytowania zwierzyny na terenie zarządzanego Ośrodka Hodowli Zwierzyny uprawiają się łącznie 162 ha poletek łowieckich, czyli miejsca w lesie lub jego okolicy przeznaczone na uprawę roślin na żer dla zwierzyny. Głównym celem uprawy poletek jest wzbogacenie diety zwierząt leśnych, w wyniku czego minimalizowane są szkody powodowane  przez zwierzynę w uprawach rolnych.

W celu poprawienia atrakcyjności łowiska w roku 2014 dokonano introdukcji gatunku Daniel (Dama Dama) w ilości 11 szt. W kolejnych latach zasilono łowisko łącznie 44 sztukami danieli. Na dzień 10 marca 2019 zainwentaryzowano 27 szt. danieli stale bytujących na terenie zarządzanego obwodu. Ponad to roku 2015 przystąpiono do programu pt.: „Program zasilenia populacji daniela (Dama dama) na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP w obwodzie łowieckim nr 125,  zarządzanym przez Nadleśnictwo Sulechów” w celu zwiększenia populacji daniela.

 

 

Nadleśnictwo  umożliwia sprzedaż polowań indywidualnych dla myśliwych krajowych wg załączonego cennika z „pełnym/ograniczonym zakresem świadczeń”. W ofercie swojej posiadamy organizację polowań indywidualnych, zbiorowych. Organizacją polowań dla myśliwych zagranicznych odbywa się na podstawie zawartej umowy pomiędzy nadleśnictwem a biurem polowań.