Wydawca treści Wydawca treści

Miejsca i obiekty

Duże kompleksy leśne, wspaniała przyroda i zróżnicowane krajobrazy czynią z nadleśnictwa miejsce wymarzone dla turysty. Zobaczy tu niezwykłe pomniki przyrody, cenne obszary chronione, drzewostany o charakterze parkowym, bogactwo chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, tereny które z uwagi na ich niezwykłych mieszkańców włączone zostały do europejskiej sieci NATURA 2000.

Pierwszym cennym obszarem nadleśnictwa jest Dolina Odry. Występują tu licznie siedliska chronionych gatunków zwierząt, szczególnie ptaków. Dolina stanowi żerowiska bielika, błotniaka i kani, występują tu bobry i wydry. Znaczenie doliny usankcjonowano poprzez ustanowienie obszaru chronionego krajobrazu pn. Krośnieńska Dolina Odry oraz dwóch obszarów sieci Natura 2000.
 
Równie interesujący jest Kanał Ołobok, który pełni funkcję korytarza ekologicznego dla wielu gatunków zwierząt. Bogaty świat ptaków tworzą tu: bąk, perkozek, gągoł, błotniak stawowy, wodnik, zimorodek, strumieniówka, dziwonia oraz żerujący na tych terenach orzeł bielik. W wodach obfitujących w ryby zobaczyć można wydry i bobry, a na brzegach borsuka. Teren ma bardzo ciekawą szatę roślinną. Znajdują się tu fragmenty lasów łęgowych i duże zbiorowiska roślinności wodnej. Wśród roślin o liściach pływających szczególnie interesujące są zbiorowiska osoki aloesowatej. Kanał wypływa z Jeziora Niesłysz, płynie w kierunku południowym poprzez liczne stawy i jeziora, i na północny-zachód od miasta Czerwieńska wpływa do Odry. Długość cieku wynosi 29 km. Wody są czyste, o czym świadczy istniejące tutaj stanowisko gąbki nadecznika. Wzdłuż biegu rzeki widoczne są pozostałości po umocnieniach południowego odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Cały odcinek Ołoboku nadaje się do spływu kajakowego. Jest to jednak bardzo trudna trasa, o mocno zarośniętym nurcie obfitującym w liczne przeszkody.
 
Trzecim obszarem, który przyciąga różnorodnością siedlisk przyrodniczych, jest Obrzyca wraz z kanałami. Rzeka ze swymi sztucznymi dopływami stwarza warunki dla rozwoju ciekawych ekosystemów, związanych ze środowiskiem wodnym. Jest również korytarzem ekologicznym dla wielu gatunków zwierząt. Obrzyca wpada do Odry w pobliżu Górzykowa. Ten szczególnie cenny odcinek rzeki jest miejscem koncentracji awifauny.
 
Przez teren nadleśnictwa przebiegają dwa szlaki wodne (kajakowe):
  • z Jeziora Sławskiego przez Konotop w kierunku Jeziora Zbąszyńskiego;
  • z Babimostu przez Jezioro Wojnowskie, Obrzycą do jej ujścia do Odry.
Z myślą o turystach na obszarze nadleśnictwa powstały parkingi, miejsca postoju, ścieżki edukacyjno-dydaktyczne, szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe.
 
Szlaki turystyczne:
  • szlak czarny biegnie z Radnicy wzdłuż Jeziora Jelito w kierunku Gryżynki (przez Gryżyński Park Krajobrazowy);
  • szlak niebieski biegnie z Nietkowic przez Skąpe w kierunku Ołoboku;
  • szlak czerwony biegnie z Trzebiechowa przez Smolno Wielkie w kierunku Kargowej. 
Są to jednocześnie szlaki piesze i rowerowe. Trasy wyznaczono w taki sposób, aby turyści mogli poznawać walory przyrodnicze terenu. Wędrując szlakami trafią na ścieżki dydaktyczne, rezerwat i pomniki przyrody. Łączna długość szlaków pieszych przebiegających przez teren nadleśnictwa wynosi 206,5 km. 
 
Odwiedź również portal czaswlas.pl.