Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem obszarów połączonych korytarzami ekologicznymi. Tworzą one razem spójną funkcjonalnie sieć, której podstawowym zadaniem jest ochrona różnorodności biologicznej. Polega ona na ochronie najcenniejszych oraz najrzadszych elementów przyrody. Dla każdego kraju i regionu określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000.

Celem europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.
Podstawę prawną sieci Natura 2000 stanowią dwa akty prawne:
  • Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/049/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dzikich ptaków),
  • Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).
 
Obszary Natura 2000
Na terenie nadleśnictwa znajduje się sześć obszarów Natura 2000, które zajmują teren o łącznej powierzchni 2 894,53 ha. Są to:
  • PLB080004 Dolina Środkowej Odry o powierzchni 1 387,56 ha;
  • PLH080012 Kargowskie Zakola Odry o powierzchni 882,50 ha;
  • PLH080028 Nowosolska Dolina Odry o powierzchni 11,68 ha;
  • PLH080067 Rynna Gryżyny o powierzchni 168,51 ha;
  • PLH080043 Sulechów o powierzchni 0,10 ha;
  • PLH080028 Krośnieńska Dolina Odry o powierzchni 444,18 ha.