Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

 
NADLEŚNICTWO - jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Działa na podstawie ustawy o lasach. Wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania w obszarze, który jej podlega. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa. Struktura organizacyjna poszczególnych nadleśnictw w zasadniczych kwestiach jest taka sama w całym kraju.
 
NADLEŚNICZY - jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje na zewnątrz
 
ZASTĘPCA - odpowiada za sferę produkcyjną w nadleśnictwie, kieruje działem gospodarki leśnej i pracą leśniczych.
 
DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ - planuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje następujące prace:
 • selekcja i nasiennictwo;
 • szkółkarstwo;
 • hodowla lasu; 
 • ochrona lasu  (w tym ochrona przeciwpożarowa) i przyrody;
 • zagospodarowanie turystyczne;
 • łowiectwo;
 • inne związane z zagospodarowaniem i urządzaniem lasu, jego użytkowaniem, sprzedażą drewna i użytków ubocznych, postępem technicznym i technologicznym;
 • związane ze stanem posiadania, ewidencją gruntów i udostępnianiem lasu;
 • przygotowanie i obsługa narad nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.
 
LEŚNICTWO - podstawowa jednostka terenowa w nadleśnictwie, kierowana przez leśniczego. Tu bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. 
 
INŻYNIER NADZORU – stoi na straży prawidłowości realizowanych w nadleśnictwie zadań gospodarczych i wynikających z ochrony mienia oraz udostępniania lasu; odpowiedzialny też za ochronę informacji niejawnych:
 • wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego;
 • współpracuje z zastępcą nadleśniczego (konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji);
 • prowadzi i nadzoruje sprawy: o charakterze gospodarczo-obronnym, związane z ochroną tajemnicy państwowej, obroną cywilną, tajną kancelarię. 
 
GŁÓWNY KSIĘGOWY - kieruje działem finansowo-księgowym:
 • wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w dziedzinie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości;
 • organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych.
 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY – kierowany przez sekretarza i odpowiedzialny za pełną obsługę administracyjną nadleśnictwa:
 • administruje nieruchomościami;
 • sporządza i realizuje plany budowy i zakupów środków trwałych;
 • sporządza i realizuje plany remontów infrastruktury. 
 
STANOWISKO DO SPRAW PRACOWNICZYCH - podlega bezpośrednio nadleśniczemu; prowadzi całokształt spraw kadrowych.
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - w Nadleśnictwie Sulechów zajmuje się nimi leśniczy ds. lasów niepaństwowych. Do jego zadań należy:
 • koordynacja zadań związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez pracowników;
 • analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych;
 • organizacja badań, szczepień i innych działań z dziedziny profilaktyki medycznej. 
 
POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ - komórka organizacyjna przy nadleśnictwie. Powołana do ochrony mienia państwowego, którym zarządza i do zwalczania przestępstw i wykroczeń w dziedzinie szkodnictwa leśnego. Posterunkiem kieruje komendant, który bezpośrednio podlega nadleśniczemu.