Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu reguluje polityka leśna państwa. Według przyjętego przez Radę Ministrów w 1997 roku Planu Urządzania Lasu.

Jego celem jest:
 • osiągnięcie i utrzymanie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej;
 • stały wzrost produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu (pozyskiwanie drewna, zwiększenie lesistości i zasobów drzewnych, prowadzenie szkółek leśnych);
 • zwiększanie jego użyteczności społecznej - las ma być też miejscem odpoczynku, relaksu, edukacji.
Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL).
 
Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają strukturę, budowę, wiek, skład gatunkowy, zdrowotny lasu, jego warunki glebowo-siedliskowe, itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie. Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki. Podstawowym narzędziem pracy jest leśna mapa numeryczna (LMN), która jest częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Ich wyniki od lat uzupełniane są zdjęciami lotniczymi i satelitarnymi, które w coraz szerszym zakresie  wykorzystywane są w urządzaniu lasu. 
 
Po konsultacjach z udziałem społeczeństwa plany urządzenia lasu są zatwierdzane przez ministra środowiska.
 
Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Sulechów obejmuje następujące części składowe:
 • opis ogólny lasów nadleśnictwa;
 • program ochrony przyrody;
 • opisy taksacyjne według obrębów dla nadleśnictwa i RDLP;
 • wykazy projektowanych cięć użytkowania rębnego;
 • operaty dla leśnictw, zawierające opisy taksacyjne; 
 • materiały kartograficzne i opracowane numerycznie;
 • zasady ochrony przeciwpożarowej;
 • zasady gospodarki łowieckiej;
 • opis walorów przyrodniczo-kulturowych.
Plan Urządzania Lasu ma zapewnić gospodarstwu leśnemu dochód oraz poprawę stanu lasu i jego ochronę. Dlatego poprzez opracowane plany dąży się do zachowania równowagi ekologicznej - gospodarka w lasach nie może być podporząd¬kowana skrajnościom.