Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu oznacza przede wszystkim planowe pozyskanie drewna w granicach, które nie przekraczają możliwości produkcyjne lasu. Zadanie realizowane musi być w taki sposób, by zapewnić utrzymanie różnorodności biologicznej lasu, jego produktywność, zdolności regeneracyjne, właściwe funkcje ekologiczne, ekonomiczne i socjalne. Racjonalna gospodarka leśna zapewnia trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania się lasu.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w takich granicach, które nie przekraczają możliwości produkcyjnych lasu oraz systematycznie zwiększają jego zapas pozostający w lasach (zapas „drewna na pniu"). Ponieważ w tym samym czasie etat jest niższy niż przyrost drewna, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 % przyrostu). Zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2 049 mld metrów sześciennych drewna. 
 
Pozyskane drewno pochodzi z cięć:
 • rębnych – usuwanie z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
 • pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwanie z lasu drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
 • niezaplanowanych – są konsekwencją klęsk żywiołowych w lasach.
Gatunkiem panującym w Nadleśnictwie Sulechów jest sosna. Drzewostany z panującą sosną zajmują 83,9% powierzchni leśnej, a z panującymi gatunkami iglastymi 84,8%.
Przeciętne wieki rębności dla panujących w nadleśnictwie gatunków drzew zostały ustalone na:
 • 140 lat    -  dąb
 • 120 lat    -  Js, Wz
 • 100 lat    -  So, Soc, Sow, Md, Bk
 • 80 lat    -  Św, Dg, Gb, Brz, Ol, Kl, Lp, Jw
 • 60 lat    -  Ak, Ol odr, Os
 • 40 lat    -  Tp, Wb, Olsz
Użytkowanie lasu to, obok pozyskania drewna, korzystanie z innych jego zasobów:
 • zbiór płodów runa leśnego,
 • zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego,
 • pozyskanie choinek,
 • eksploatacja kopalin
 • inne. 
Leśnicy umożliwiają korzystanie z darów lasu, ale tylko w sposób zapewniający mu trwałość.